POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RZESZOWIE
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Strona głównaAktualności, ZamówieniaRealizacja działańPromocjaEwaluacja i monitoringGaleriaArchiwumZarząd projektuPCPR w RzeszowieKontakt

Aktualności, Zamówienia

Powiatowe Centrum
  Pomocy Rodzinie
     w Rzeszowie
 
        
Człowiek - najlepsza inwestycja

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Rzeszów, dn. 01.08.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć aktywizacyjnych dla 10 niepełnosprawnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej w tym 5 kobiet i 5 mężczyzn według zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe 

 

Rzeszów, dn. 01.08.2014 r.

 

Informacja 

o zrealizowanych zespołach ćwiczeń fizycznych

usprawniających psychoruchowo

 

W dniach 17,25,27,30.06.2014 r. oraz 02,07,09,14.07.2014 r. 10 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgłobniu – uczestników projektu systemowego pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim wzięło udział w zespołach ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo.

Organizatorem ww. formy wsparcia był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z s. w Nowej Wsi, Nowa Wieś 387, 36-001 Trzebownisko.

Zespoły składały się z:

1.    Zajęć psychoruchowych na basenie,

2.   Gimnastyki w wodzie – aquaareobik,

3.   Choreoterapii.

Zajęcia były prowadzone na basenie w miejscowości Nowa Wieś i miały na celu poprawę zdrowia, stanu psychospołecznego a w tym ułatwienie kontaktów interpersonalnych, akceptacji samego siebie oraz rozładowanie napięcia emocjonalnego.

W ramach spotkań uczestnicy mieli zapewniony catering. Wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

W zakładce galeria znajdują się zdjęcia przedstawiające zrealizowane zajęcia z uczestnikami WTZ.

 

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w w/w formie wsparcia!

  


Rzeszów, dn. 22.07.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 24 niepełnosprawnych uczestników w tym 16 kobiet i 8 mężczyzn według zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe


Rzeszów, dn. 05.08.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje, że spośród 8 złożonych ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 24 niepełnosprawnych uczestników w tym 16 kobiet i 8 mężczyzn została wybrana oferta Eureka Centrum Kursowe z siedzibą w Rzeszowie, ul.Okulickiego 20 za cenę 23.440,00 zł brutto.

Protokół z przeprowadzonego postępowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy zainteresowanym postępowaniem stronom za złożenie ofert. 
Rzeszów, dn. 26.06.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza ponownie do składania ofert na zorganizowanie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego wraz z transportem dla 29 niepełnosprawnych uczestników i 7 opiekunów w tym kobiet i mężczyzn według zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego (został zmieniony wymóg dotyczący basenu na terenie ośrodka oraz ukształtowania terenu).

Zapytanie ofertowe

Rzeszów, dn. 14.07.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje, że spośród 7 złożonych ofert na zorganizowanie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego  została wybrana oferta Europejskiego Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego z siedzibą w Warszawie, ul.Bobrowiecka 9 budynek D1 za cenę 41.400,00 zł brutto.

Protokół z przeprowadzonego postępowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy zainteresowanym postępowaniem stronom za złożenie ofert. 

Rzeszów, dn. 23.06.2014 r.

  

Informacja o rozpoczętych stażach zawodowych

 

        W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, od dnia 02.06.2014 r. ośmiu uczestników projektu rozpoczęło 3 miesięczne staże zawodowe.

        Staż jako instrument aktywizacji zawodowej zorganizowany jest w celu nabycia umiejętności praktycznych, kwalifikacji zawodowych w miejscu wykonywania pracy, po  analizie  predyspozycji i potrzeb  Uczestnika Projektu wykonanej przez doradcę zawodowego.

        Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Realizatora Projektu  z Organizatorem stażu  i Uczestnikiem Projektu.

Organizatorami stażów dla Uczestników projektu w 2014 roku są  zarówno instytucje rządowe,  samorządowe,  organizacje pozarządowe  działające w powiecie rzeszowskim  oraz firmy prywatne.

 


 

Rzeszów, dn. 23.06.2014 r.

Informacja o organizowanych

zespołach ćwiczeń fizycznych

usprawniających psychoruchowo

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach 17,25,27,30.06.2014 r. oraz 02,07,09,14.07.2014 r. będą się odbywały zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo dla 10 uczestników WTZ. Zajęcia będą prowadzone na basenie w miejscowości Nowa Wieś i będą miały na celu poprawę kontaktów interpersonalnych, ułatwienie akceptacji samego siebie oraz rozładowanie napięcia emocjonalnego.

Zespoły będą się składały z:

1.    Zajęć psychoruchowych na basenie,

2.   Gimnastyki w wodzie – aquaareobik,

3.   Choreoterapii. 

Zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo realizowane będą przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebownisku z s. w Nowej Wsi, Nowa Wieś 387, 36-001 Trzebownisko.

O spotkaniach każdy uczestników projektu został powiadomiony indywidualnie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w w/w zajęciach.Rzeszów, dn. 12.06.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego wraz z transportem dla 29 niepełnosprawnych uczestników i 7 opiekunów w tym kobiet i mężczyzn według zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty


Rzeszów, dn. 26.06.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje, że ze względu na nie spełnienie warunków postawionych w zapytaniu ofertowym nie wybrano żadnej oferty na zorganizowanie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego. 

Protokół z przeprowadzonego postępowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy zainteresowanym postępowaniem stronom za złożenie ofert.Rzeszów, dn. 05.06.2014 r.

 

Informacja 

o zrealizowanych warsztatach podniesienia kompetencji życiowych  

i umiejętności społeczno – zawodowych 

dla uczestników projektu systemowego

 

W dniach od 19.05.2014 do 23.05.2014 - I grupa oraz od 26.05.2014 do 30.05.2014 - II grupa 29 osób niepełnosprawnych wzięło udział w warsztatach podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych.

Organizatorem ww. formy wsparcia była firma ,,Akademia, Zdrowia” mającą swoją siedzibę w Rzeszowie, przy ul. Jagiellońskiej 5. Zajęcia warsztatowe odbywały się w siedzibie firmy.

 

Tematyka zajęć obejmowała: kreację wizerunku i stylizację, edukację społeczno-obywatelską, promocja zachowań prozdrowotnych, medycyna społeczna, elementy BHP, warsztat psychologiczny i zawodowy, nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania i powrotu na rynek pracy, nowoczesne techniki poszukiwania pracy, nabycie wiedzy na temat pracy w domu, przygotowanie do zatrudnienia w systemie telepracy.

Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy projektu nabyli umiejętności komunikacyjne, dzięki którym zwiększyła się ich szansa na efektywne poszukiwanie pracy, oraz zdobyli wiedzę z zakresu medycyny społecznej. W ramach spotkań uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz mieli zapewniony poczęstunek.

Wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z harmonogramem.

W zakładce galeria znajdują się zdjęcia wykonane w trakcie trwania warsztatu.

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w w/w spotkaniach.


Rzeszów, dn. 05.06.2014 r.

Informacja

o zrealizowanym treningu kompetencji życiowych

i umiejętności społeczno-zawodowych

 

W dniach 26.05.2014 r. oraz 27.05.2014 r. w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu 9 osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej wzięło udział w grupowym treningu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych.

Organizatorem ww. formy wsparcia była Spółdzielnia Pracy ,,OŚWIATA” mającą swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 31 w Rzeszowie.

Tematyka zajęć obejmowała trening gospodarowania budżetem, organizację czasu wolnego, prawa i uprawnienia osób niepełnosprawnych, edukację prozdrowotną, a także zagadnienia w zakresie aktywizacji zawodowej, poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji.

Poprzez udział w treningach uczestnicy projektu bardziej świadomie mogą wchodzić w relacje z innymi ludźmi, mają bliższy kontakt ze sobą i z innymi.

W ramach spotkań uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz mieli zapewniony catering. Wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z harmonogramem.

W zakładce galeria znajdują się zdjęcia wykonane w trakcie trwania spotkań.

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w w/w spotkaniach!


Rzeszów, dn. 26.05.2014 r.

 

Informacja 

o zrealizowanym treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu systemowego

 

W dniach od 05.05 do 09.05.2014 r. - I grupa oraz od 12.05 do 16.05.2014 r. - II grupa 30 osób niepełnosprawnych – uczestników projektu systemowego wzięło udział w treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

Organizatorem ww. formy wsparcia była firma ,,Akademia Zdrowia”. Zajęcia grupowe odbywały się w siedzibie firmy przy ul. Jagiellońskiej 5 w Rzeszowie.

Tematyka zajęć obejmowała integrację, nabycie umiejętności społecznych, autoprezentację w poszukiwaniu pracy, trening asertywności, trening komunikacyjny, nabycie umiejętności pracy zespołowej oraz kształtowanie indywidualnych i grupowych relacji interpersonalnych.

Poprzez udział w treningach uczestnicy projektu bardziej świadomie mogą wchodzić w relacje z innymi ludźmi, mają bliższy kontakt ze sobą i z innymi, zdobyli umiejętności niezbędne na rynku pracy.

Program spotkań pozwolił uczestnikom poznać różne sposoby radzenia sobie w sytuacjach interpersonalnych oraz rozwinąć swoje zasoby inteligencji emocjonalnej.

W ramach spotkań uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz mieli zapewniony catering.

Wszystkie zajęcia odbyły się zgodnie z harmonogramem.

W zakładce galeria znajdują się zdjęcia wykonane w trakcie trwania spotkań.

 

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w w/w spotkaniach!

 

 


Rzeszów, dn. 08.05.2014 r.

Informacja o organizowanych  

treningach kompetencji życiowych  

i umiejętności społeczno-zawodowych

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach 20.05.2014 r. oraz 22.05.2014 r. w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu będą się odbywały treningi kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych dla  10 uczestników WTZ.

Zajęcia będą prowadzone w jednej grupie według poniższej tematyki:

1)   Trening gospodarowania budżetem,

2)  Organizacja czasu wolnego,

3)  Prawa i uprawnienia osób niepełnosprawnych,

4)  Edukacja prozdrowotna,

5)  Zagadnienia w zakresie aktywizacji zawodowej, poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji. 

Treningi kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych realizowane będą przez Spółdzielnię Pracy ,,OŚWIATA” mającą swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 31 w Rzeszowie.

O terminie spotkań każdy uczestnik projektu zostanie powiadomiony indywidualnie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w w/w spotkaniach.


Rzeszów, dn. 08.05.2014 r.

Informacja o organizowanych

treningach kompetencji i umiejętności społecznych

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach od 05.05 do 09.05.2014 r.- I grupa oraz od 12.05 do 16.05.2014 r.- II grupa w siedzibie firmy Akademia, Zdrowia ul. Jagiellońska 5 w Rzeszowie odbywają się treningi kompetencji i umiejętności społecznych.

Zajęcia będą miały formę zajęć grupowych według poniższej tematyki:

1)   Integracja, nabycie umiejętności społecznych,

2)  Autoprezentacja w poszukiwaniu pracy,

3)  Trening asertywności, trening komunikacyjny,

4)  Nabycie umiejętności pracy zespołowej,

5)  Kształtowanie indywidualnych i grupowych relacji interpersonalnych.

Treningi kompetencji i umiejętności społecznych realizowane będą przez firmę Akademia Zdrowia, ul. Jagiellońska 5 w Rzeszowie.

O dokładnych terminach spotkań każdy uczestnik projektu został powiadomiony indywidualnie.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w w/w spotkaniach.


 

Rzeszów, dn. 08.05.2014 r.

Informacja o organizowanych

warsztatach podniesienia kompetencji życiowych

 i umiejętności społeczno-zawodowych

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach od 19.05.2014 do 23.05.2014 - I grupa oraz od 26.05.2014 do 30.05.2014 - II grupa w siedzibie firmy Akademia, Zdrowia ul. Jagiellońska 5 w Rzeszowie będą się odbywały warsztaty podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych.

 Zajęcia będą miały formę zajęć grupowych według poniższej tematyki:

1)   Kreacja wizerunku i stylizacja,

2)  Edukacja społeczno-obywatelska,

3)  Promocja zachowań prozdrowotnych, medycyna społeczna, elementy BHP,

4)  Warsztat psychologiczny i zawodowy,

5)  Nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania i powrotu na rynek pracy,

6)  Nowoczesne techniki poszukiwania pracy,

7)  Nabycie wiedzy na temat pracy w domu,

8)  Przygotowanie do zatrudnienia w systemie telepracy. 

Warsztaty podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych realizowane będą przez firmę Akademia Zdrowia, ul. Jagiellońska 5 w Rzeszowie.

O dokładnych terminach spotkań każdy uczestnik projektu zostanie powiadomiony indywidualnie.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w w/w spotkaniach.

 

 Rzeszów, dn. 08.05.2014 r.

Informacja

o zakończonych indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym

dla uczestników projektu unijnego

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach 14.04 – 30.04.2014 r.  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, a także w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu odbyły się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. 40 uczestników projektu brało udział w spotkaniu z doradcą zawodowym.
Usługa ta była realizowana przez Spółdzielnię Pracy ,,OŚWIATA” mającą swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 31 w Rzeszowie.
Rozmowy doradcze miały na celu zbadanie umiejętności i kompetencji społeczno-zawodowych, określenie właściwej ścieżki reintegracji, a także określenie ścieżki kariery zawodowej.
W zakładce GALERIA znajdują się zdjęcia ze spotkań.

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w w/w spotkaniach!

 

 Rzeszów, dn. 16.04.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych dla 30 uczestników w tym kobiet i mężczyzn w formie zajęć grupowych według zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe


Rzeszów, dn. 25.04.2014 r.

 

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie wybrało spośród 4 nadesłanych ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, ofertę AKADEMIA ZDROWIA Izabela Łajs na kwotę 5.990,00 zł brutto, która była ofertą najkorzystniejszą pod względem ceny.

Protokół z przeprowadzonego postępowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy zainteresowanym postępowaniem stronom za złożenie ofert.Rzeszów, dn. 16.04.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie dla uczestników WTZ treningów  kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych dla 10 uczestników w tym kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie w formie zajęć grupowych według zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe


Rzeszów, dn. 25.04.2014 r.

 

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie wybrało spośród 4 nadesłanych ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie dla uczestników WTZ treningów  kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, ofertę S.P.OŚWIATA na kwotę 1.450,00 zł brutto, która była ofertą najkorzystniejszą pod względem ceny.

Protokół z przeprowadzonego postępowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy zainteresowanym postępowaniem stronom za złożenie ofert.Rzeszów, dn. 16.04.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla 30 uczestników w tym kobiet i mężczyzn w formie zajęć grupowych według zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe


Rzeszów, dn. 25.04.2014 r.

 

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie wybrało spośród 4 nadesłanych ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, ofertę AKADEMIA ZDROWIA Izabela Łajs na kwotę 5.790,00 zł brutto, która była ofertą najkorzystniejszą pod względem ceny.

Protokół z przeprowadzonego postępowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy zainteresowanym postępowaniem stronom za złożenie ofert.


 Rzeszów, dn. 14.04.2014 r.

 

Informacja o zorganizowanym 

Spotkaniu organizacyjno - promocyjnym 

dla uczestników projektu pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim”  

w dniu 04.04.2014 r.

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ,,Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniu 04.04.2014 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rzeszowie ul. Batorego 9 odbyło się spotkanie organizacyjno–promocyjne, na którym poruszono tematykę związaną z realizacją projektu w 2014 roku.

Na spotkaniu przedstawiono następujące zagadnienia:

- związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2013-2014,

- program projektu, jego cele zadania, planowane efekty,

- planowane formy wsparcia dla uczestników,

- zasady uczestnictwa w projekcie systemowym wraz z jego promocją i ewaluacją, w tym omówiono i zapoznano uczestników z regulaminem uczestnictwa w projekcie, planem rekrutacji do projektu i zasadami związanymi z rozliczeniem kosztów przejazdu na poszczególne formy wsparcia w ramach aktywnej integracji,

- zagadnienia związane z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Uczestnicy projektu mieli możliwość oglądnięcia filmu, który porusza tematykę równościową.

 

W zakładce GALERIA znajdują się zdjęcia ze spotkania, natomiast film o tematyce równościowej można obejrzeć TUTAJ.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaproszonym za udział w spotkaniu !

______________________________________________________________________________________________________________

 Rzeszów, dn. 14.04.2014 r.

Informacja o materiałach promocyjnych

dla uczestników projektu w 2014 roku 

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ,,Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach promocji projektu w bieżącym roku wszyscy uczestnicy otrzymają:

 

1. Teczki skóropodobne wyposażone w notes,

 

2. Podkładki z kalkulatorem,

 

3. Długopisy.

 

Wszystkie ww. gadżety są opatrzone w logotypy PCPR i UE, a poniżej znajdują się ich zdjęcia.______________________________________________________________________________________________________________


Rzeszów, dn. 13.03.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego w formie indywidualnych konsultacji dla uczestników projektu w tym kobiet i mężczyzn.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Rzeszów, dn. 25.03.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie wybrało spośród 7 nadesłanych ofert na prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego w formie indywidualnych konsultacji ofertę firmy S.P. Oświata, Al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów na kwotę 47,55 zł/h brutto.

Protokół z przeprowadzonego postępowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy zainteresowanym postępowaniem stronom za złożenie ofert.


______________________________________________________________________________________________________________


Rzeszów, dn. 13.03.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza firmy z branży reklamowo - promocyjnej do składania ofert na  wykonanie materiałów promocyjnych według zamieszczonego poniżej zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe

Wzór oferty

Rzeszów, dn. 21.03.2014 r.

W związku z realizacją w 2014 roku  projektu systemowego pn. ”Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie wybrało spośród 5 nadesłanych ofert na wykonanie materiałów promocyjnych ofertę firmy Studio Mrówka, ul. Czechosłowacka 7, 30-328 Kraków za kwotę 2.096,36 zł brutto.

Protokół z przeprowadzonego postępowania jest dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Dziękujemy zainteresowanym postępowaniem stronom za złożenie ofert.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________Rzeszów, dn. 12.03.2014 r.

 

I Spotkanie organizacyjno – promocyjne w 2014 roku 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ,,Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniu 04.04.2014 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali  konferencyjnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rzeszowie ul. Batorego 9 odbędzie się spotkanie organizacyjno – promocyjne, na którym zostanie poruszona tematyka realizacji ww. projektu w 2014 roku.

Na spotkaniu będzie zaprezentowany:

- program projektu,

- planowane formy wsparcia dla uczestników,

- zasady uczestnictwa w projekcie systemowym wraz z jego promocją i oczekiwanymi efektami.


Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 17 8594823 wew. 11 w godzinach od 7.30-15.30.


Serdecznie zapraszamy osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie do uczestnictwa w spotkaniu!

 


 

Rzeszów, dn. 27.02.2014 r.

 

Zakończono rekrutację uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej 

do projektu systemowego 

realizowanego w 2014 roku

      

W dniach 23.01.2014 r. oraz 31.01.2014 r. odbyły się spotkania rekrutacyjne mające na celu zrekrutowanie do uczestnictwa w projekcie grupy 10 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.  

Spotkania odbyły się w siedzibie WTZ w Zgłobniu gdzie przeprowadzono rozmowy indywidualne z uczestnikami i ich opiekunami prawnymi, a także sporządzono rodzinne wywiady środowiskowe celem kwalifikacji do projektu systemowego pn. ,,Program aktywizacji społecznej  w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas I etapu rekrutacji zebrano 10 kart zgłoszeniowych. W II etapie rekrutacji wyłoniono grupę docelową 10 osób - uczestników WTZ w Zgłobniu (5 kobiet i 5 mężczyzn). W trakcie doboru uczestników kierowano się zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Rekrutacja odbywała się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz harmonogramem realizacji projektu.

  

Rzeszów, dn. 21.02.2014 r.

 

Pierwsze spotkania rekrutacyjne w 2014 roku

 

W związku z realizacją projektu systemowego pn. ,,Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach POKL, Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniach 10.02.2014 r. – 28.02.2014 r. w siedzibie PCPR w Rzeszowie ul. Batorego 9, pok. 208 odbywają się spotkania rekrutacyjne, na których jest poruszana tematyka realizacji ww. projektu w 2014 roku oraz potencjalni uczestnicy wypełniają ankietę rekrutacyjną. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie gdyż rekrutacja wciąż trwa i posiadamy jeszcze wolne miejsca.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 17 8594823 wew. 11 w godzinach 7.30-15.30 lub w siedzibie PCPR.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 

Strona główna
|
Aktualności, Zamówienia
|
Realizacja działań
|
Promocja
|
Ewaluacja i monitoring
|
Galeria
|
Archiwum
|
Zarząd projektu
|
PCPR w Rzeszowie
|
Kontakt